fbpx

Regulamin obiektu

Regulamin apartamentów

 1. Apartament można rezerwować telefonicznie, skorzystać z formularza lub przez e-maila.
 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata ustalonego zadatku.
 3. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem (dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielkanocy) w przypadku innych terminów obowiązuje okres 14 dni.
 4. Pozostała kwota za pobyt pobierana po przyjeździe na miejsce. Rozliczenie następuje w gotówce. W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. W apartamentach znajduje się komplet pościeli, ręczników. Wymiana ręczników i pościeli odbywa się za dodatkową opłatą.
 7. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane do wycierania obuwia, podłogi itp. w dniu wyjazdu Goście będą musieli ponieść koszty na zakup nowych ręczników oraz pościeli.
 8. Nie przyjmujemy zwierząt.
 9. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 – 06:00.
 10. Doba w apartamencie rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16:00 a w dniu wyjazdu kończy się o godzinie 10:00.
 11. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny przyjazdu i wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru apartamentu.
 12. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  - utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach,
  - korzystania z urządzeń znajdujących się w apartamencie w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu.
 13. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód oraz w przypadku zaginięcia wszelkich przedmiotów.
 14. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w apartamencie odpowiadają wynajmujący Goście.
 15. W związku z ponoszeniem przez opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.
 16. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gości i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 17. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w w/w punkcie opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest SZARA GÓRA DONATA MARDUŁA ul. Podhalańska 49A Groń 34-406

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@szaragóra.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   

  - szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  - ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  - zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  - regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;